bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac została wybrana:

Pani Paulina Gorzelanna zamieszkała w Czernicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Gorzelanna została najwyżej oceniona pod wzgledem wymagań kwafikacyjnych na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, jak również pod względem predyspozycji osobowościowych.
Pani Paulina Gorzelanna spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
mgr Zbigniew Kamieniak


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

Specjalista ds. kadr i płac

 

Termin składania dokumentów: do dnia 19 kwietnia 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ZS Jelcz

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w ZS Jelcz

 


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

Specjalista ds. kadr i płac

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w ZS Jelcz

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w ZS Jelcz


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

kierownik gospodarczy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz - Laskowice

Nazwa stanowiska: Kierownik gospodarczy

Email: zspjelcz@poczta.onet.pl

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku,
 • preferowane kierunki: administracja, ekonomia i co najmniej 5– letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • biegła obsługa komputera, faxu, kserokopiarki,
 • umiejętność prowadzenia zamówień publicznych,
 • znajomość SIO,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, empatia, lojalność, kreatywność i wyobraźnia przestrzenna.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły oraz z zamówieniami,
 • utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,
 • organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją)
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,
 • planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • przygotowanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 • prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,
 • prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,
 • uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.)
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • -opisywanie faktur,
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).

III. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności ,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 • Dotyczy postępowania prowadzonego dla zadania "Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych Projektu pn.: "Podniesienie jakości i atrkcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach".
 • Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z rozeznaniem rynku dla zadania "Pełnienie fukcji Koordynatora Projektu pn.: "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach".
 • Informacje w PDF


OGŁOSZENIE!

ZSP OFERTOWE 1

ZSP OFERTOWE 2

Załącznik do zapytania


OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach zatrudni osobę posiadającą kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na 6/22 etatu.

Wymagania: ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel: 071/ 318 82 20 lub poprzez pocztę mailową: zspjelcz@poczta.onet.pl


OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach zatrudni osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w dniach: 10, 11 i 12.04.2019.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 71 318 82 20 lub poprzez poczte mailową: zspjelcz@poczta.onet.pl

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.


PRACA DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI

Oferta pracy dla pracownika obsługi od 01.02.2019.

Zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń szkolnych w siedzibie Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

Forma zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę w oparciu o Kp (socjal, karta multisport).

Zapraszamy do składania ofert do dnia 25.01.219 na zspjelcz@poczta.onet.pl lub osobiście: ul. Techników 26 55-220 Jelcz-Laskowice.

Kontakt tel: 574094662, 713188220 z działem kadr.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko sekretarza szkoły została wybrana:

Pani mgr inż. Marta Bartoń zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Bartoń w pełnej rozciągłości spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko sekretarza szkoły. Posiadane przez Panią Bartoń doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje - studia wyższe, studia podyplomowe, liczne kursy kwalifikacyjne niewątpliwie stanowią zasadność w aspekcie podjęcia przez Pracodawcę współpracy z Panią Bartoń. Ponadto, autoprezentacja i profesjonalizm Pani Marty Bartoń podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały ocenione przez Pracodawcę bardzo pozytywnie.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
mgr Agnieszka Żak


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze

Sekretarza Szkoły

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz - Laskowice

Nazwa stanowiska:
Sekretarz Szkoły

Email:
zspjelcz@poczta.onet.pl

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • niekaralność,
 • znajomość zagadnień oświatowych,
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej i umiejętność posługiwania się JRWA,
 • chęć zdobywania wiedzy i gotowość do rozwoju.


Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 10.12.2018 na adres: zspjelcz@poczta.onet.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać "Oferta - SEKRETARZ SZKOŁY".
Prowadzący rekrutację skontaktuje się z wybranymi kandydatami.


Zatwierdzono: mgr Agnieszka Żak
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana:

Pani mgr Monika Anna Ołpińska - Bierska zamieszkała w Chrząstawie Małej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Anna Ołpińska - Bierska w pełnej rozciągłości spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko głównej księgowej. Posiadane przez Panią Ołpińską – Bierską bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie prowadzenia księgowości budżetowej w oświacie oraz kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz licznych kursów kwalifikacyjnych z obszaru finansów, niewątpliwie stanowią zasadność w aspekcie podjęcia przez Pracodawcę współpracy z Panią Ołpińską - Bierską. Ponadto, autoprezentacja i profesjonalizm Pani Moniki Ołpińskiej – Bierskiej podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały ocenione przez Pracodawcę bardzo pozytywnie.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach
mgr Agnieszka Żak


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

głównego księgowego


Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach, ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz - Laskowice

Nazwa stanowiska: Główny Księgowy

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
 • Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiadanie certyfikatu księgowego,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),
 • znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów do obsługi płac, kadr i przelewów.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,
 • uczciwość i lojalność,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, opanowanie,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,
 • podejmowanie decyzji wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,
 • zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,
 • w przypadku ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu pracownikowi, a- w razie ich nieusunięcia- odmawia podpisania dokumentu, o czym pisemnie powiadamia dyrektora szkoły,
 • opracowywanie i kontrola realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej, ZFŚS, dochodów własnych,
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych,
 • prowadzenie finansowych rozliczeń inwentaryzacji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych oraz innych (GUS, inne), a także ich analiz,
 • nadzór prawidłowości pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • piecza nad zabezpieczeniem środków finansowych na funduszu socjalnym, nadzór prawidłowości wypłat z tych funduszy określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych, ksiąg rachunkowych orz sprawozdań finansowych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).


Uwaga !

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem Rekrutacja na głównego księgowego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 roku do godz. 14.00 do sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza ul. Techników 26 55 – 220 Jelcz – Laskowice lub przesłać na adres mailowy zspjelcz@poczta.onet.pl z dopiskiem „REKRUTACJA - główny księgowy”.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o dalszym etapie naboru.
 3. Kserokopie dokumentów kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, należy odebrać osobiście, gdyż nie będą odsyłane.

Zatwierdzono: mgr Agnieszka Żak
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - LaskowicachOpublikował: Katarzyna Maguda
Publikacja dnia: 23.05.2024
Podpisał: Katarzyna Maguda
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 4 489